Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg

Manifest Waardevol Zoetermeer

Een bijdrage van levensbeschouwelijke organisaties uit de Zoetermeerse samenleving.  Aangeboden 20 september 2017

Dit Manifest is een oproep aan de politieke partijen in Zoetermeer om de inhoud van dit manifest een duidelijke plek te geven in het partij- en collegeprogramma voor de komende raadsperiode.

Zoetermeer – stad van Compassie

Op 12 november 2009 werd in 32 landen het Charter for Compassion (Handvest voor compassie) gelanceerd, een initiatief van de Britse schrijfster Karen Amstrong. Dit handvest is bedoeld om wereldwijd mensen en groepen te stimuleren tot vreedzaam en humaan samenleven. De tekst van het handvest is bijgevoegd (bijlage).

 • Concreet: het ILOZ wil graag samen met partijen werken aan Zoetermeer als stad van compassie. Als voorbeeld kan dienen de wijze waarop aan het handvest in Rotterdam uitvoering wordt gegeven.

Onze overwegingen:

 • Het versterken van begrip en respect tussen de verschillende levensbeschouwingen in Zoetermeer en tussen de levensbeschouwingen en de Zoetermeerse politiek en het bestuur.
 • Regelmatige onderlinge gesprekken en contacten helpen om verbindingen uit te breiden, concrete voorbeeldprojecten af te spreken en uit te voeren.
 • Het mobiliseren van netwerken en achterbannen om zichtbare voor iedereen toegankelijke activiteiten te ontplooien.

Onze meer specifieke thema’s: 

 • zingeving en burgerschap
 • informele zorg- en hulpverlening aan onze medeburgers
 • participatie en verbinding

Onze suggesties voor meer concrete invullingen in een komend collegeprogramma: 

Wij verwachten van de politieke partijen en van het gemeentebestuur herkenning en erkenning van de bijdragen van de levensbeschouwingen en wij willen graag dat de overheid en de overheidsorganisaties die bijdragen stimuleren. De levensbeschouwingen op hun beurt zullen zich inspannen om de Zoetermeerse samenleving te dienen met concrete bijdragen, onderling en met andere organisaties samen te werken en de resultaten terug te geven aan de politiek.  Met andere woorden: er wordt vanuit levensbeschouwelijk georiënteerde organisaties al stevig ingezet op  onderwerpen als schulden, banen, en activering. Juist nu het goed lijkt te gaan met de economie willen levensbeschouwingen dat momentum toch ook benutten om mensen in de knel vooruit te helpen en zij hebben ook zicht op een deel van de mensen die nu onder de radar blijven.

Hieronder zijn per thema een aantal zaken meer concreet uitgewerkt.

1.     Zingeving en burgerschap

Levensbeschouwelijke organisaties leveren, elk vanuit hun eigen achtergrond en overtuiging, bijdragen op het gebied van waarden en normen die de samenleving in Zoetermeer versterken. Juist op het gebied van veiligheid, onderwijs, anti-radicalisering en integratie kan de inbreng van levensbeschouwelijke organisaties van toegevoegde waarde zijn.

Goede ervaring is bijv. opgedaan met de bijdrage ‘vier geloven over vrede’. Vanuit de basishouding dat we elkaar accepteren, kunnen we ook respect opbrengen voor de verschillen die ons onderscheiden. En ondanks alle oorlog, strijd en ellende in de wereld, hoop houden voor de toekomst en die ook onbevreesd onder ogen kunnen zien. En zo ook samen werken aan eenheid.

We willen graag op scholen, sportverenigingen en culturele organisaties in de Zoetermeerse samenleving laten zien en hen laten ervaren dat we – ondanks fundamentele verschillen – als aanhangers van verschillende geloven toch samen door één deur kunnen.

Belangrijk daarbij is dat anti-radicalisering niet maar een enkele (moslim)groep betreft, maar de samenleving over de volle breedte; ook bijv. de toenemende intolerantie ten opzichte van nieuwe Nederlanders.

De Inspectie van het Onderwijs constateert in februari 2017 in haar Rapport over Burgerschapsonderwijs dat verbetering van dit onderwijs noodzakelijk is.

 

 • Concreet biedt het ILOZ aan om sámen met politici én samen met leerkrachten te komen tot levensbeschouwing overstijgend vredesonderwijs.
 • Concreet vragen we aan de gemeente om de bijdrage vanuit levensbeschouwelijke organisaties een duidelijke plek te geven in mn. de programma’s voor burgerschap, veiligheid en samenspraak.
 • Concreet vragen we aan de gemeente om samen te werken met levensbeschouwelijke organisaties al het gaat om ontwikkelen en aanbieden van lesmateriaal aan het onderwijs over onderwerpen uit de hiervoor genoemde programma’s.

 

Dit Manifest is een oproep aan de politieke partijen in Zoetermeer om de inhoud van dit manifest een duidelijke plek te geven in het partij- en collegeprogramma voor de komende raadsperiode.

 

2.     Aanvullende zorg en hulpverlening

 Naast de formeel georganiseerde zorg- en hulpverlening (gemeentelijke en maatschappelijke organisaties) is er ook veel activiteit op informeel gebied (vrijwilligersorganisaties, kerkelijk werk en andere levensbeschouwelijke instellingen). Waar het gaat om samenwerking tussen de formele en informele werelden valt er nog een wereld te winnen. Dat voor professionele zorgorganisaties de samenwerking met informele zorg echt nog een blinde vlek is blijkt uit de onlangs verschenen Agenda voor de zorg

De gemeente heeft de regie in de lokale samenwerking tussen de formele en de informele zorg. In de afgelopen collegeperiode lag het accent bij de regie op de samenwerking tussen de formele hulp- en zorgpartijen. Wij vragen de gemeente om in de komende periode (ook) in te zetten op het versterken van de positie van de informele zorg- hulpverlening.

 

 • Concreet biedt het ILOZ aan om de inzet van vrijwilligers voor aanvullende zorg- en hulpverlening te stimuleren.
 • Concreet vragen we aan de gemeente om de ILOZ-partners expliciet te betrekken bij de interactieve beleidsvorming: op het vlak van de zorg op basis van de handreiking van het Expertisecentrum voor Mantelzorg: Samen mantelzorgers beleid opstellen; op het vlak van de hulpverlening op basis van de handreiking van Movisie: Samen met vrijwilligers vrijwilligersbeleid opstellen.
 • Concreet: waardeer en ondersteun professioneel werkende vrijwilligersorganisaties die met een klein budget veel vrijwilligers weten te mobiliseren. Weeg bij de financiering van zorgorganisaties de impact en het rendement, onafhankelijk van het feit of de organisatie formele of informele zorg levert. Stuur dus niet op output, maar op effect. Maak de samenwerking met informele zorg en vrijwilligers tot een voorwaarde bij de inkoop van professionele zorg en beloon dit bij aanbesteding.
 • Concreet vragen we aan de gemeente ook om de samenwerking formeel/informeel te stimuleren door maandelijks een informele zorg/hulppartner het podium te geven (interview op basis van de vijf v’s: verhelderen, verdiepen, verwachten, verzoeken, vervolgen.)

Dit Manifest is een oproep aan de politieke partijen in Zoetermeer om de inhoud van dit manifest een duidelijke plek te geven in het partij- en collegeprogramma voor de komende raadsperiode.

 

3.     Participatie/verbinding

 Juist op het gebied van het verbinden van de verschillende bevolkingsgroepen en hun diversiteiten in achtergrond en levensbeschouwing kunnen ILOZ-deelnemers en gemeentelijke autoriteiten elkaar versterken. Naast (al bestaande) periodieke contacten zijn ook meer concrete vormen denkbaar.

 

 • Concreet: het samen opzetten van laagdrempelige loketten voor nieuwkomers, waar men verhalen vertrouwelijk kwijt kan en die schakel kunnen zijn tussen alle instanties om de complexiteit te reduceren voor de nieuwkomers met informatie-achterstand. Dergelijke loketten kunnen dan ook een juridische en/of klachtenfunctie hebben.
 • Concreet: in samenwerking met het Zoetermeerse bedrijfsleven verkennen en opzetten van projecten om cursussen aan nieuwkomers te bieden in sectoren waar arbeidstekorten zijn (mn. onderwijs, zorg en ICT).
 • Concreet: het samen opzetten van laagdrempelige loketten voor advies en ondersteuning aan startende ondernemers uit nieuwkomerskringen.

 4.     Follow-up

 We bieden dit manifest aan ter gelegenheid van de Vredesweek 2017. Voor de politieke partijen is het een periode van de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Een periode waarin geschreven en gesleuteld wordt aan de verkiezingsprogramma’s. We hopen met dit manifest en het gesprek daarover op woensdag 20 september 2017, een zinvolle impuls daaraan te geven.

 We hopen op 20 september van partijen ook te horen op welke wijze zij bij de verkiezingen en het formuleren van een nieuw collegeprogramma, de aangedragen voorstellen uit het manifest een goede plek willen geven.

 

 • Concreet: we stellen voor om in de verkiezingsperiode (rond februari 2018) op basis van de concrete verkiezingsprogramma’s nog eens met elkaar in debat te gaan.
 • Concreet: met de nieuwe coalitiepartners willen we graag bij de inzet voor het collegeprogramma (maart/april 2018) rond de tafel voor een meer expliciete uitwerking op onderdelen.

Dit Manifest is een oproep aan de politieke partijen in Zoetermeer om de inhoud van dit manifest een duidelijke plek te geven in het partij- en collegeprogramma voor de komende raadsperiode.

   

Partners