Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg

Het bestaan en ontstaan van
ILOZ

Het ILOZ, interlevensbeschouwelijkoverleg Zoetermeer in zijn huidige vorm dateert van februari 2015. Maar het kent een geschiedenis van inmiddels 29 jaar.

Met ondertekening van het Handvest, wordt een belangrijke ontwikkelingsmijlpaal behaalt. ILOZ wilt
nu bruggen gaan bouwen met begrip en wederzijds respect tussen de vele al dan niet levensbeschouwelijke opvattingen die er zijn in onze mooie stad.

 

2019 | Zoetermeer for Compassion – Dialoogavond

De Ander dat ben Jij
Kennismaking, verbinding, aandacht, compassie…. waar denk jij aan als je aan de Ander denkt? Waar denk jij aan als je aan jezelf denkt?  Praat mee aan de dialoogtafels, maak kennis met de ander en leer jezelf (beter) kennen.
Het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) organiseert samen met de gemeente, het Forum en Buurtwerk een tweede dialoogavond, met als thema “De Ander dat ben Jij”. Arco Weening, de Zoetermeerse ambassadeur van vrede, zal de avond openen.  Met deze dialooggesprekken geeft Zoetermeer invulling aan het Handvest van Compassie. Een groeiend aantal organisaties onderschrijft dit Handvest.

Vredesweek

Gesprek met Jos Douma, de (eerste) vrijgemaakte Nederlandse gezant voor religie en levensovertuiging – in het Forum

2018 | Zoetermeer Compassiestad

ILOZ riep  in 2018 de gemeente Zoetermeer op tot ondertekening van het Handvest van Compassie. Met deze verklaring schaart onze stad zich achter een wereldwijde beweging die mensen en groepen stimuleert tot een vreedzame en humane samenleving. Al vele Nederlandse gemeenten hebben hetzelfde handvest ondertekend.

Compassie ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities. Het gaat om een gevoel van mededogen, dat je je inspant anderen te behandelen zoals je dat ook voor jezélf zou willen.

Het ILOZ werkt met drie thema’s om samen met anderen invulling te geven aan Zoetermeer Compassiestad:

  • zingeving en burgerschap
  • informele zorg- en hulpverlening aan onze medeburgers
  • participatie en verbinding

Lees hier het Handvest voor Compassie.

2017 | Samen voor de Stad

In 2017 is met Samen voor de Stad een goede start gemaakt. Er is hard gewerkt achter voor-deuren en in tuinen. Er zijn mooie activiteiten georganiseerd in het verpleeghuis Monteverdi. Er zijn gezinsuitstapje georganiseerd. Steeds in gemengde teams: samen met andersgelovi-gen. Zo leer je elkaar kennen, respecteren en waarderen – zo leer je compassie.

2016 | Vredesweekweekprijs

De PAX-Vredesweekprijs ging dit jaar naar Zoetermeer. Onder andere de brede samenwerking die door de Ambassade is gezocht tussen verschillende partijen zoals Vluchtelingenwerk, Stichting Piezo en Buurtwerk was een doorslaggevende reden voor de toekenning van de prijs. Daarnaast waardeerde de jury het originele idee om internationale gedichten als rode draad op te nemen in het programma.

2015 | Platvorm ILOZ

Alweer een nieuw crisis (aanslag Charlie Hebdo). Stuurgroep werd opnieuw bij elkaar groepen. Een intensieve aanpak en bredere deelname waren noodzakelijk. Nieuwe aanpak onder de naam InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer werd geboren met een unieke samenstellingen van beraad van kerken, alle moslimgroepen (moskeeën), beide hindoe gemeenschappen, de joodse en Bahá’í gemeenschap, humanistische en Syrisch-culturele gemeenschappen in Zoetermeer.

Workshop ‘Vrede Verbindt’ sep 2015

Aan het begin van de vredesweek hebben vertegenwoordigers van vier verschillende religies met een groep gasten van Piëzo gesproken over vrede en veiligheid. Hoe zien we elkaar, hoe kijken we naar de wereld? Vier religies, met eigen accenten, maar als het gaat om vrede en veiligheid met óók een grote
onderlinge verbondenheid.

Inbreng in Stadsgesprekken over Vluchtelingenvraagstuk, november 2015/januari 2016

Debat en uitdagingen richten zich in hoge mate op de praktische opvang van de
vluchtelingen die bij ons aankomen. Maar naast al die zaken is er naar ons oordeel nog iets anders.

Begrip, respect, empathie. Het zijn sleutelwoorden om individueel en gezamenlijk te verkennen hoe we de sterke kenmerken van medemenselijkheid en vrijheid van opvatting en levensbeschouwing in ons deel van de wereld kunnen behouden en verder blijven ontwikkelen.

2004 | Moord op Theo van Gogh

4 november 2004 | bijeenkomst voor jongeren
Twee dagen na de moord. Een van de aanwezigen, een moslimjongere legde daar een bewogen verklaring af, dat deze moord niets te maken had met de islam, dat zo’n moord nooit goed gepraat kon worden vanuit de islam. Een ongelooflijke spannende, maar ook bijzondere avond.

Groepsreis naar Marokko

40 deelnemers uit verschillende geloofsovertuigingen. Nadere kennismaking met Islam en het cultuur.

Multi culturele wandelingen

Met thema’s voor kennismaking, ruimte voor persoonlijke vragen en bevorderen van verbindingen.

Tentoonstelling Geloven in Zoetermeer

Stadsmuseum | Tussen hemel en aarde
Zoetermeer leven veel gelovigen van alle religies, van alle windstreken. Hoe gaan ze om met die diversiteit in geloof?
De verhalen met foto’s werden tentoongesteld.
Later ook gebundeld in een boek: “Zoeter – meer tussen hemel en aarde”

2001 | Stuurgroep ‘Geloven in Zoetermeer’

De crisis van 11 september was aanleiding voor uitbreidingen en Intensivering van de activiteiten. Aantal deelnemers 13.

Hieronder een paar activiteiten ter kennismaking:

Multicultureel café: Couleur Locale

2001 – 2003 | Met subsidie van gemeente. Met meer dan 200 bezoekers in 2003
in buurthuis Buytenwegh (Chez César) Laagdrempelige ontmoetingsplek om overeenkomsten tussen religies en culturen te belichten. Maandelijkse thema’s als positie van vrouwen, normen en waarden, deelnemen aan arbeidsmarkt, vrijheid van mening en opvoeding.

Infoavonden Islam & Christendom

2001 . Een serie avonden met o.a lezingen van Jaap van der Linden en Saoud Khadjé, docent van het islamitische ‘Huis der kennis’. Na de kennisoverdracht was er volop ruimte voor vragen en persoonlijke gesprekken. Met 100 deelnemers voornamelijk moslims en christenen.

1992 | Werkgroep Eenheid in Verscheidenheid

Start van een samenwerking tussen verschillende geloofsgemeenschapen. Werkgroep van 6 actieve initiatiefnemers met één doel: Samen voor Zoetermeer! Godsdiensten hebben in het verleden vaak tot oorlog en geweld de aanzet gegeven. Laten godsdiensten nu voorgaan in het zoeken van de dialoog met elkaar en in het elkaar beter leren verstaan van elkaar.
Hieronder een paar activiteiten ter kennismaking:

Unieke interreligieuze samenkomst

Bijna alle levensbeschouwing uit Zoetermeer kwamen bij elkaar voor een dialoog rondom het thema “Eenheid in Verscheidenheid”. Met een zeer gevarieerde groep van christenen, bahá’ís, hindoes, joden, vrijmetselaars en humanisten. Iedereen deelde de wens om als Zoetermeerder zich in te zetten voor meer saamhorigheid in de stad.

Handtekeningen tegen racistische leuzen

Februari 1992 -De Nelson Mandela-brug was besmeurd met racistische leuzen.
Op initiatief van een paar kerken werd een brief samengesteld aan Moslims in Zoetermeer. Ze schreven o.a: `We betreuren het dat u dit hier in Nederland mee moet maken. We staan van harte open voor een ontmoeting met u.’ Die brief werd ondertekend door tweeduizend mensen uit alle kerken van Zoetermeer.
De brief werd warm ontvangen en er volgde snel de eerste ontmoeting. Het was het begin van de activiteiten van de komende jaren.

Foto: Gespreksavond met moslims in Oase begeleid door Jaap van der Linden