Email: info@iloz.org   |   InterLevensbeschouwelijk Overleg

Platform voor ontmoeting en dialoog

Zoetermeer is een stad van en voor elkaar. Het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) brengt dit gevoel van saamhorigheid in de praktijk door een grote diversiteit aan gemeenschappen met elkaar te verbinden.

Ambassade van Vrede

Het ILOZ vervult de rol van Ambassade van Vrede in Zoetermeer. Dit betekent het organiseren en coördineren van tal van activiteiten tijdens de landelijke vredesweek, elk jaar in september. Met het oog op vrede, veiligheid en verbinding zijn er maaltijden, vele workshops, de Walk of Peace en veel meer. Zo krijgt elke Zoetermeerder de kans om uitdrukking te geven aan een diepgekoesterde wens: vrede voor elke wereldburger, te beginnen in je eigen stad.

Zoetermeer Compassiestad

Daarnaast riep het ILOZ in 2018 de gemeente Zoetermeer op tot ondertekening van het Handvest van Compassie. Met deze verklaring schaart onze stad zich achter een wereldwijde beweging die mensen en groepen stimuleert tot een vreedzame en humane samenleving. Al vele Nederlandse gemeenten hebben hetzelfde handvest ondertekend.

Compassie ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities. Het gaat om een gevoel van mededogen, dat je je inspant anderen te behandelen zoals je dat ook voor jezélf zou willen.

Het ILOZ werkt met drie thema’s om samen met anderen invulling te geven aan Zoetermeer Compassiestad:

  • zingeving en burgerschap
  • informele zorg- en hulpverlening aan onze medeburgers
  • participatie en verbinding

Lees hier het Handvest voor Compassie.

Samenwerken

Samenwerken

Als het gaat om het zoeken naar ontmoeting en dialoog, weten verschillende gemeenschappen in Zoetermeer elkaar al sinds ruime tijd te vinden. Dit mondde uit in het ILOZ, een stichting zonder winstoogmerk die subsidie ontvangt van de gemeente. Het ILOZ juicht samenwerking toe met mensen en groepen die zichzelf herkennen in de wens om bij te dragen aan een goede verstandhouding tussen diverse culturen en levensbeschouwingen in Zoetermeer. Daarmee geven we invulling aan ons platform.